czwartek, 29 marca 2012

Turniej św. JerzegoTURNIEJ  ZASTĘPÓW

TURNIEJ ŚW. JERZEGO


Druhny i Druhowie!

Już za niedługo wszystkie zastępy  ze szczepu spotkają się, aby przeżyć kolejną przygodę oraz sprawdzić się ze swojej wiedzy i umiejętności harcerskich podczas Turnieju św. Jerzego. Przedstawiamy zatem zadania dla zastępów przedbiwakowe, które należy wykonać i przywieźć ze sobą na biwak, który odbędzie się 13-14.04. 2012 roku.
ZADANIE I
Każdy zastęp musi znaleźć informacje o „Agricoli” i zaszyfrować ją 5 szyframi. Informacja ma zawierać 5-7 zdań na temat tego co to jest „Agricola” – skąd pochodzi nazwa naszego szczepu. Ważna jest także pomysłowość zaszyfrowanej wiadomości oraz oprawa graficzna.
ZADANIE II
Każdy zastęp ma wykonać pieczątkę swojego zastępu. Liczy się pomysłowość!
ZADANIE III
Każdy zastęp musi zapoznać się z zamieszczonymi poniżej wiadomościami, które zostaną sprawdzone na grze!SZARE SZERGI – INFORMACJE DLA ZASTĘPÓW

Szare Szeregi  kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP i szerzej – całego Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej 1939-1945. Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej.
Szare Szeregi współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej. Całością konspiracyjnego ZHP kierowało Naczelnictwo, początkowo 5, a od zimy 1943/44 – 6-osobowe. Do sierpnia 1942 przewodniczącym Szarych Szeregów był ks. hm. RP Jan Mauersberger, po jego śmierci drTadeusz Kupczyński.

STRUKTURA :
Organizacja harcerzy opierała się na strukturze przedwojennego ZHP, posługiwano się kryptonimami:
§  Główna Kwatera – pasieka
§  chorągwie – ule
§  hufce – roje
§  drużyny – rodziny
§  zastępy – pszczoły.
Na czele organizacji harcerzy stał Naczelnik z Główną Kwaterą Pasieką.
Naczelnicy Szarych Szeregów:
§  Florian Marciniak (27 września 1939 – 6 maja1943)
§  Stanisław Broniewski (12 maja 1943 – 3 października 1944)
§  Leon Marszałek (3 października 1944 – 18 stycznia 1945).

HISTORIA KRYPTONIMU
Nazwa Szare Szeregi została przyjęta w całym kraju dopiero w 1940. Początkowo kryptonim ten funkcjonował w Poznaniu. Geneza powstania kryptonimu związana jest z przeprowadzoną przez poznańskich harcerzy akcją informacyjną, podczas której roznoszono w godzinach wieczornych i nocnych ulotki do skrzynek listowych mieszkań zasiedlonych przez rodziny niemieckie z Litwy,Łotwy, Estonii. Rodziny polskie były przymusowo wysiedlane do Generalnego Gubernatorstwa, a rodziny niemieckie informowano o dobrowolnym opuszczeniu mieszkań przez Polaków. Ulotki, napisane w języku niemieckim, podające sprostowanie zostały podpisane inicjałami SS. Skrót rozwinęli w kryptonim Szare Szeregi harcmistrz dr Józef Wiza i harcmistrz Roman Łuczywek. Kryptonim przyjął się w Poznaniu, w Chorągwi "Ul Przemysław". Informację o przyjętej nazwie przywiózł do Warszawy podharcmistrz Witold Marcinkowski. Nazwę przyjęto z poleceniem wprowadzenia kryptonimu w całej podziemnej organizacji harcerskiej.

"Zawisza" – 12-14 lat
Drużyny "Zawiszy" nie brały w zasadzie udziału w walce bieżącej. Natomiast przygotowywały się do pełnienia służby pomocniczej, a nauką na tajnych kompletach – do odbudowy Polski po wojnie. Spośród służb pomocniczych, pełnionych w okresie "przełomu", najbardziej znana jest zorganizowana w czasie powstania warszawskiego Harcerska Poczta Polowa.
"Bojowe Szkoły" (BS) – 15-17 lat
Drużyny "BS" pełniły służbę w małym sabotażu, będącym akcją propagandową skierowaną do ludności polskiej (w Warszawie w ramach organizacji "Wawer-Palmiry"). Akcja obejmowała pisanie na murach, rozlepianie afiszy i nalepek, rozdawanie ulotek, kolportaż fikcyjnych dodatków nadzwyczajnych do gazet, podłączenie się do niemieckich megafonów, zrywanie niemieckich flag, usuwanie z wystaw i gablot niemieckich fotografii, gazowanie kin. Do najgłośniejszych akcji należy zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie.
"Grupy Szturmowe" (GS) – powyżej 18 lat
Drużyny "GS", podporządkowane "Kedywowi" (Kierownictwu Dywersji) AK, pełniły służbę w "wielkiej dywersji". W Warszawie w sierpniu 1943 utworzono z nich batalion "Zośka", którego trzecią kompanię wydzielono do zadań specjalnych ("Agat", później "Pegaz"). Wiosną 1944 powstał z niejbatalion "Parasol". Oddziały GS wykonały wiele akcji bojowych, w tym wysadzanie mostów kolejowych, pociągów, odbijanie więźniów (akcja pod Arsenałemakcja w Celestynowie), zamachy na funkcjonariuszy aparatu terroru (KutscheraKoppe, Bürckl, oraz odpowiedzialnych za katowanie Jana Bytnara "Rudego": Schultza i Langego). Inne oddziały GS (np. Chorągwi Radomskiej i Krakowskiej) walczyły w oddziałach partyzanckich oraz prowadziły sabotaż kolejowy. Do "przełomu" oddziały GS przygotowywały się przez szkolenie w szkołach podchorążych (m.in. prowadzona przez Szare Szeregi Szkoła Podchorążych Piechoty Rezerwy "Agricola") i szkolenie na kursach niższych dowódców (motorowe i saperskie). Do okresu odbudowy powojennej drużyny GS przygotowywały się kończąc naukę szkolną, podejmując tajne studia wyższe oraz samokształcenie (w tym tematykę tzw. ziem postulowanych). W okresie "przełomu" wiele oddziałów GS brało udział w walkach oddziałów AK, w tym w marszu na pomoc Warszawie. W powstaniu warszawskim bataliony "Zośka""Parasol" walczyły na Woli, Starówce i Czerniakowie, ponosząc straty sięgające 80%. Kompania "Rudy" batalionu "Zośka" została nazwana przez Komendanta Głównego AK najlepszą kompanią Armii Krajowej. Batalion "Wigry" walczył na Woli i Starówce.

ZASADY:
Członków organizacji obowiązywało przedwojenne Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Przyrzeczenie uzupełniono dodatkową rotą konspiracyjną:
"Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia".
Podstawową zasadą programu było wychowanie przez walkę. Program został sprecyzowany w koncepcji Dziś, jutro, pojutrze.
§  "Dziś" oznaczało okres konspiracji i przygotowanie do powstania
§  "Jutro" – otwartą walkę zbrojną z okupantem, powstanie
§  "Pojutrze" – pracę w wolnej Polsce


AKCJE SZARYCH SZEREGÓW:
§  Wieniec I i II – wysadzanie pociągów.
§  Meksyk II – 26 marca 1943 – Akcja pod Arsenałem – odbicie 25 więźniów z niemieckiego konwoju policyjnego, w tym Jana Bytnara "Rudego", który zmarł po trzech dniach od ran, jakie hitlerowcy zadali mu podczas przesłuchań. Po akcji zmarli również: "Alek" – Aleksy Dawidowski i "Buzdygan" – Tadeusz Krzyżewicz. Dowódcą akcji był Stanisław Broniewski "Orsza", a jego zastępcą Tadeusz Zawadzki "Zośka".
§  Meksyk III – odbicie Floriana Marciniaka (akcja odwołana).
§  Celestynów – 20 maja 1943 odbicie transportu więźniów do Oświęcimia.
§  Akcja Kutschera – 1 lutego 1944 – zamach (udany) na komendanta warszawskiej policji i SSFranza Kutscherę. Niemcy wstrzymali egzekucje dokonywane wcześniej publicznie na ulicach miasta.
§  Akcja Koppe – nieudany zamach na szefa policji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie.
§  "Taśma" – Sieczychy – 20 sierpnia 1943 – likwidacja strażnic granicznych. Podczas tej akcji zginął Tadeusz Zawadzki "Zośka".
§  "N" – akcja propagandowa wśród Niemców osłabiająca ich ducha walki.
§  "M" – akcja Młodzież.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza