sobota, 19 maja 2012

L4/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                  Czeszów 17.05.2012.
Komendantka                                                            
26 Szczepu „Agricola”
Hufiec Powiatu Trzebnickiego


ROZKAZ  L4/ 2012

            Każdy tworzy swoją własną historię. Dziś także nasz szczep przeżywa ważną chwilę i tworzy swoją tożsamość. Ustanawiając własną Konstytucje budujemy wspólnotę pomiędzy drużynami i gromadami, między harcerzami a instruktorami. Bez wątpienia jest to wielka i historyczna dla nas chwila. Niech ta Konstytucja wpłynie pozytywnie na budowanie jedności w naszym szczepie.

Szczepowa


1.  UCHWAŁY, ZARZĄDZENIA,  DECYZJE
1.1. Zarządzenia i decyzje.
Ogłaszam, że z dniem 17.05.2012 wchodzi w życie Konstytucja 26 Szczepu „Agricola”, do której przestrzegania jest zobowiązany każdy zuch, harcerz, harcerz starszy, wędrownik, instruktor należący do 26 Szczepu „Agricola
1.2 Podaję do wiadomości jako załącznik nr. 1 Konstytucję 26 Szczepu „Agricola”.

Czuwaj!
Szczepowa
26 Szczepu „Agricola”
phm. Paulina Muszyńska HRZałącznik nr 1


                 
Konstytucja
26 Szczepu
Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
„AGRICOLA”§ 1.
Postanowienia Wstępne
1.       Niniejsza konstytucja jest najważniejszym wewnętrznym prawem 26 Szczepu Harcerskiego „Agricola”. Wszelkie wewnętrzne prawa sprzeczne z ową Konstytucją nie mają mocy prawnej.
2.       Aktami nadrzędnymi do niniejszej Konstytucji są przepisy prawa państwowego oraz Statut Związku Harcerstwa Polskiego.
3.       Postanowienia w konstytucji, w którym mowa, o zuchu, harcerzu, wędrowniku, instruktorze, komendancie itp. Stosuje się odpowiednio do zucha, harcerza, wędrownika, instruktora, komendanta itp.

§ 2.
                                                         Szczep

1.      Szczep Harcerski „Agricola” należy do Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.
2.      Główną siedzibą Szczepu jest harcówka przy Zespole Szkół im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie przy ulicy Marii Konopnickiej 18.
3.      Szczep realizuje cele statutowe Związku Harcerstwa Polskiego w oparciu o metodę harcerską ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki środowisk.
4.      Szczep prowadzi swoją działalność według planu pracy opracowanego i zatwierdzonego przez Komendę Szczepu na początku każdego kolejnego roku harcerskiego.
§3.
Ciąg Wychowawczy

1.      Drużyny zrzeszone w Szczepie dbają o funkcjonowanie ciągu wychowawczego.
2.      W szczególności gromada zuchowa pracuje z odchodzącymi zuchami, aby przeszły do drużyn harcerskich.
3.      Drużyny harcerskie zachęcają osoby wchodzące w wiek wędrowniczy, nie wyłączając kadry, do wyjeżdżania na wyjazdy
drużyny wędrowniczej.
4.      Drużyny harcerskie przewidują w swoim programie elementy z myślą o przychodzących zuchach.
5.      Drużyna wędrownicza kieruje swoja ofertę tez dla osób wchodzących w wiek wędrowniczy w drużynach harcerskich.
6.      Kadra drużyny wędrowniczej aktywnie poszukuje wśród wędrowników osób chętnych do pełnienia służby w formie uczestnictwa w działaniach kadr pozostałych drużyn.
7.      Drużyny zuchowe i harcerskie przekazują kadrze drużyny wędrowniczej informacje o konkretnych możliwościach służby wędrowników jako kadry pomocniczej, w szczególności na wyjazdach.

§ 3.
Symbole Szczepu

1.      Barwy Szczepu stanowi zestawienie kolorów granatowego z żółtym.
2.      Chusty są w kolorze granatowym z obszyciem żółtym.
3.      Naramienniki odpowiednio do koloru chusty.
4.      Emblematem jest liść dębu na tle szarej lilijki. W liść wkomponowana jest litera „A”
5.      Plakietka z emblematem jest symbolem przynależności do Szczepu. Każdy członek zobowiązany jest regulaminowo nosić ją na mundurze.
6.       Plakietkę szczepu mają prawo nosić wyłącznie członkowie Szczepu.
7.      Sztandar szczepu wyszyty jest w kolorach granatowo - żółtych i zawiera emblemat szczepu.
8.      Sztandar szczepu obecny jest na wszystkich uroczystościach harcerskich, w których bierze udział 26 Szczep „Agricola”.

§ 4.
Członkostwo w Szczepie
1.      Członkiem Szczepu może zostać każdy, kto wyrazi taką chęć i spełnia wymogi zapisane w Statucie ZHP.
2.       W przypadku członków przechodzących z innego Szczepu wymagana jest ponadto akceptacja Komendy Szczepu oraz zgoda Komendanta poprzedniego Szczepu.
3.      Członkostwo w Szczepie ustaje na skutek wystąpienia, wydalenia lub na skutek ustania członkostwa w ZHP.
4.       Wystąpienie ze Szczepu następuje przez złożenie stosownego oświadczenia bezpośredniemu przełożonemu.
5.       Wydalenie ze Szczepu następuje w skutek:
a)                  permanentnej niesubordynacji w stosunki do przełożonego,
b)                 długotrwałego braku zaangażowania w życie Szczepu (6 miesięcy)
6.       Decyzje o wydaleniu ze Szczepu podejmuje Komendant Szczepu na przyjęty jednogłośnie wniosek Komendy Szczepu. Gdy decyzja dotyczy członka Komendy Szczepu nie może on brać udziału w głosowaniu.
7.      Decyzja musi być potwierdzona ¾ głosów przy 100% uprawnionych do głosowania.
8.       Komenda Szczepu dyskusje nad wydaleniem ze Szczepu podejmuje po uprzednim zawiadomieniu o tym zamiarze osoby zainteresowanej i umożliwieniu jej złożenia wyjaśnień.
§ 5.
Członkostwo jednostek organizacyjnych
1.      Do Szczepu może przystąpić każda podstawowa jednostka organizacyjna ZHP działająca na terenie obejmującym działanie 26 Szczepu Harcerskiego „Agricola”, która wyrazi wolę przystąpienia i zobowiąże się do przestrzegania Konstytucji Szczepu i obowiązujących w Szczepie zasad oraz kultywowania jego tradycji, a następnie uzyska zgodę Komendy Szczepu.
2.      Każda drużyna z należących do Szczepu podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP może z niego w każdej chwili wystąpić poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji Komendantowi Szczepu. Decyzja ta powinna być jednogłośnie podjęta przez radę drużyny.

§ 6.
Prawa i obowiązki
1.      Członkowie Szczepu mają prawo:
a)      nosić plakietkę Szczepu oraz barwy,
b)     brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej i uczestniczyć w życiu Szczepu,
c)      reprezentować Szczep na forum ZHP i na zewnątrz,
d)     składać wnioski dotyczące Szczepu na ręce bezpośredniego przełożonego,
e)      korzystać z majątku Szczepu, a w szczególności z harcówki i sprzętu Szczepu,
f)       odwoływać się do Komendy Szczepu w sytuacjach spornych z przełożonym.
2.      Członkowie Szczepu mają obowiązek:
a)      dbać o dobre imię i dobro Szczepu,
b)     znać i przestrzegać postanowienia Konstytucji,
c)      nosić plakietkę Szczepu,
d)     realizować uchwały Komendy Szczepu i rozkazy Komendanta Szczepu,
e)      brać czynny udział w pracach Szczepu,         
f)       dbać i szanować majątek Szczepu.
g)      podczas imprez, na których reprezentuje Szczep, przestrzegać pełnego, regulaminowego umundurowania, z wyjątkiem nagłych sytuacji.

§ 7.
Odznaki i odznaczenia
1.      W Szczepie istnieje system odznaczeń, obejmujący pracę, na rzecz drużyny, gromady, uczestnictwo w świętach patriotycznych oraz akcjach zarobkowych.
2.      Dla każdego pionu zostały dobrane odpowiednie wymagania.
3.      Odznaczenia zdobywamy w drużynie/gromadzie.
4.      Przyznanie odznaczeń rozpatruję Rada 26 Szczepu „Agricola”
5.      Odznaczenia nosimy na prawej patce kieszeni munduru.
6.      Odznaczenie przyznawane jest na okres 1 roku.
7.      W Szczepie funkcjonuje system Honorowego Członka Szczepu.
8.      Odznaczenie Honorowego Członka Szczepu, przyznaje Komendant Szczepu po wcześniejszej konsultacji z Komendą Szczepu harcerzom oraz przyjaciołom Szczepu, którzy dobitnie przyczynili się do poprawy pracy w Szczepie.§ 8.
                                        Władze Szczepu
1.      Działalnością Szczepu kieruje Komendant przy pomocy Komendy Szczepu.
2.      W skład Komendy wchodzą:
a)      Komendant
b)     Zastępcy komendanta
c)      Drużynowi
d)     Osoby dobrane przez Komendanta
3.      Decyzje dotyczące Szczepu podejmuje Komenda Szczepu, wraz z Radą.
4.      Komenda Szczepu:
a)      decyduje o wszystkich ważniejszych sprawach Szczepu,
b)     odpowiada za dobre imię Szczepu i ciągłość tradycji,
c)      ustala i zatwierdza plan pracy Szczepu na najbliższy rok harcerski oraz na bieżąco ocenia jego realizację,
d)     kieruje i odpowiada za pracę wychowawczą Szczepu i realizację planu pracy Szczepu,
e)      kontroluję i ocenia pracę instruktorów Szczepu, a także dba o ich ciągły rozwój,
f)       podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków,
g)      ustala i zatwierdza skład kadry, rozkład funkcji oraz plan pracy na najbliższy HAL i HAZ,
h)     jest jedynym organem upoważnionym do wprowadzenia zmian i poprawek do Konstytucji,
i)        uchwały podejmowane są na zasadzie demokratycznego głosowania, najczęściej jawnego, gdy mamy doczynienia z sytuacją nierozstrzygniętą decyzję podejmuje Komendant.
j)        członkowie Komendy mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach. W razie nieobecności muszą podporządkować się podjętym decyzjom.        

5.      Skarbnik Szczepu
a)      prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:
·        budżet Szczepu na rok kalendarzowy,
·        dokumentację finansowo-gospodarczą,
b)     nadzoruje dokumentację finansowo-gospodarczą drużyn,
c)      udziela pomocy w zakresie prowadzenia finansów w drużynie,
d)     organizuje minimum dwie akcje zarobkowe dla Szczepu w ciągu roku kalendarzowego,
e)      sporządza roczne sprawozdanie kosztów, wydatków i przychodów, które okazuje Radzie Szczepu pod koniec roku kalendarzowego.
6.      Przy Szczepie funkcjonuje Komisja Stopni Harcerskich oraz Wędrowniczych, których pracę koordynuje Z-ca Komendanta do spraw kształcenia.

§ 9.
Komendant

1.      Komendant Szczepu jest instruktorem ZHP, powinien posiadać minimum stopień przewodnika, być przeszkolony do pełnionej funkcji, powinien posiadać zaliczoną służbę instruktorską.
2.      Komendant Szczepu jest wybierany na okres 4 lat przez Komendę Szczepu oraz Radę Szczepu w głosowaniu tajnym.
3.      Wybór Komendanta Szczepu jest ważny, gdy uzyskał on ponad połowę ważnych oddanych głosów w obecności co najmniej ¾ uprawnionych do głosowania członków w obecności Komendanta Hufca.
4.      Komendanta Szczepu mianuje i odwołuje Komendant Hufca.
5.      Komendant:
a)      reprezentuje Szczep i jego interesy na forum Hufca, Chorągwi, Kwatery Głównej
b)     kieruje bieżącą działalnością Szczepu
c)      przewodniczy Komendzie Szczepu
d)     realizuje postanowienia Komendy i Rady Szczepu,
e)      w sytuacjach, gdy wymagana jest niezwłoczna reakcja ma prawo i obowiązek podejmowania samodzielnych decyzji, za które odpowiada przed Komendą i ma obowiązek ją o nich powiadamiać,
f)       odpowiada za prowadzenie dokumentacji Szczepu,
g)      wydaje i ogłasza publiczne rozkazy,
h)     ma prawo dawać nagany członkom Komendy i Rady Szczepu,
i)        przekazuje jednostką działającym w Szczepie ważne rozkazy i informacje pochodzące z nadrzędnych struktur,
j)        na wniosek Szczepowej Komisji Stopni otwiera i zamyka próby oraz przyznaje stopnie harcerskie drużynowym oraz samodzielnym wędrownikom i instruktorom Szczepu,
k)      mianuje i zwalnia funkcyjnych Szczepu, a także określa zakres ich obowiązków i praw,
l)        przygotowuje następcę na swoją funkcję
m)   wyznacza obowiązki swoich zastępców, koordynuje ich prace.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Konstytucja wchodzi w życie w dniu ogłoszenia rozkazem Komendanta Szczepu.
2.      Konstytucja traci ważność tylko w momencie rozwiązania Szczepu.
3.      Uchwałę w sprawie rozwiązania Szczepu podejmuje Komenda bezwzględną większością głosów.
4.      Uchwały w sprawie zmiany Konstytucji podejmuje Komenda Szczepu bezwzględną większością głosów.
5.      Wszelkie zmiany i nowości są wprowadzane w postaci poprawek do Konstytucji. Poprawki mogą dotyczyć tylko poszczególnych punktów i podpunktów nie zmieniając całokształtu Konstytucji.
6.      Członkowie Komendy oraz Rady Szczepu akceptują postanowienia Konstytucji składając podpis na oryginale Konstytucji.
7.      Oryginał Konstytucji przechowuje Komendant lub osoba przez niego do tego wyznaczona.
Komendantka 26 Szczepu „Agricola”
phm. Paulina Muszyńska HR

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza